Powstanie KTWPN

Idea powstania stowarzyszenia zajmującego się współpracą polsko- niemiecką powstała podczas przygotowania projektu PHARE- Fiesta II pt. „Krotoszyńskie Forum Współpracy Międzynarodowej”. Autorzy projektu- Aleksandra Leja, Aleksander Janiak i Ryszard Czuszke za jeden z istotnych elementów projektu uznali utworzenie organizacji zajmującej się współpracą polsko- niemiecką. Projekt otrzymał grant na jego realizację z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Realizacją zadań wynikających z projektu zajęli się nauczyciele krotoszyńskich szkół, którzy wsparli pomysł utworzenia stowarzyszenia współpracy Krotoszyn- Dierdorf.

W ramach projektu zorganizowany został wyjazd stażowy nauczycieli do Holandii i Niemiec. Grupa nauczycieli przebywała w Dierdorf w dniach 10-12.09 1998 r. Na zakończenie realizacji projektu odbyła się konferencja nt. ”Rola gminy w rozwoju współpracy międzynarodowej”. Celem konferencji było podsumowanie projektu i wymiana doświadczeń między gminami partnerskimi o sposobach i formach współpracy międzynarodowej gmin. Konferencja odbyła się 25 września 1998 r. w Krotoszynie. W związku z tym zaproszono 4- osobową delegację gminy Dierdorf do złożenia wizyty w naszym mieście i udziału w konferencji. Okolicznością sprzyjającą tym działaniom było podpisanie umowy partnerstwa pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Związkiem Gmin Dierdorf, które nastąpiło 6 września 1997 roku w Krotoszynie a następnie 27 września 1997 r. w Dierdorf. Był to formalny początek współpracy obu gmin.

Grupa inicjatywna przedstawiła ogólne założenia nowego towarzystwa na zebraniu organizacyjnym, które odbyło się w dniu 11 marca 1998 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. W zebraniu wzięło udział 40 osób. Uchwalono statut oraz wybrano członków komitetu założycielskiego w osobach: p. Małgorzata Zielińska, Julian Paterek i Ryszard Czuszke. Komitet założycielski przystąpił do prac nad rejestracją stowarzyszenia, które postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 7 lipca 1998 r. wpisało do rejestru stowarzyszeń „Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Komitet Założycielski „Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko- Niemieckiej” zorganizował Walne Zebranie Członków, które odbyło się 17 września 1998 r. Podczas zebrania dokonano wyboru władz statutowych Towarzystwa.

Do zarządu wybrani zostali: Ryszard Czuszke – prezes, Julian Paterek – wiceprezes, Aleksandra Leja – sekretarz, Andrzej Chojnicki – skarbnik, oraz Antoni Korsak, Elżbieta Płóciennik i Krzysztof Witczak jako członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa Kluszczyńska – Janiczek, Małgorzata Kamińska i Zdzisław Zielonka.