Start

Witamy na stronie Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej

Herby miast Krotoszyn i Dierdorf Krotoszyn i Dierdorf – herby miast
Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej posiada osobowość prawną i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Krotoszyn. Towarzystwo współpracuje z organizacjami w Polsce i za granicą.
Celem Towarzystwa jest nawiązywanie i rozwijanie kontaktów polsko-niemieckich służących wzajemnemu poznawaniu różnych środowisk i społeczności dla tworzenia warunków do wszechstronnej współpracy i działania na różnych płaszczyznach. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:
 • upowszechnienie wiedzy o kulturze, nauce, gospodarce oraz współczesnychi historycznych problemach Polski i Niemiec;
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego;
 • inicjowanie działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych promujących powiat, miasto i region;
 • popularyzowanie nauki języka niemieckiego;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • współpracę z instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami dla pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe;
Formy działalności:
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie imprez kulturalnych;
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Towarzystwa;
 • prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych;
 • wspomaganie akcji charytatywnych;
 • działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego;
Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko – Niemieckiej otrzymuje dotacje ze środków:
 • Miasta i Gminy Krotoszyn,
 • Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 • Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji programu Comenius Regio.